English Русский עברית

איפה למלא רכב בגז?

להורדה

אם אתם, כמוני, נסעים ברחבי הארץ ברכב מוסב לגז, אתם כנראה סובלים מאי ודאות, איפה יש תחנת גז באזור. יישום זה ימצא התחנה הקרובה אליכם וישלח אותכם לשם בעזרת תוכנת הניווט האהובה עליכם.

היישום זה אינטראקטיבי. אם אתם מוצאים את התחנה שאינו קיימת בו, הוסיפו אותה, בבקשה, כך שמשתמשים אחרים תוכלו למצוא אותה. תמליצו את האפליקציה לחברים, כמה שיותר משתמשים יעדכנו את הנתונים, יותר מדויק יהיה.

התוכנה אינה כרוכה בתשלום, בגלל זה לא תמצא אותה ב- GooglePlay, עבורו המפתח (אני) צריך לשלם. יישום משתמש GoogleMaps להציגת מפה, כך GoogleMaps חייבת להיות מותקנת גם.

כאשר אתה מפעיל לראשונה את התכנית, היא תבקש לזהות עצמך באמצעות Google. זה נדרש כדי להשתמש במסד נתונים משותף. מידע על התחנות ומפות מאוחסנים במטמון ו, באופן עקרוני, ניתן להשתמש בו גם בלי האינטרנט, אם מידע זה כבר טעון.

יישום יבקש לאפשר גישה לדיסק, לצורך הורידת גרסאות חדשות, אם תהיו. במקרה זה, התכנית תתריע לך אל גרסה חדשה ולהציע אותו להורדה.

וכמובן,תאשר גישה למיקוםך, אתה רוצה למצוא את התחנה הקרובה ביותר אליך!

לאחר אישור כל ההרשאות, צריכים להפעיל יישום מחדש, זה באג ואני אטפל בזה בעתיד, זה מתרחש רק במנוסה הראשונה ולא מפריע יותר מדי. היישום אינו תומך בשעות עבודה של תחנות - זה בתוכניות הפיתוח הבא. כן, יש תחנות גז רבות אינן פועלות מסביב לשעון.

בחר את התחנה הרצויה על המפה המוצגת, תראה תיבת הודעה עם הנתונים הידועים האחרון. לחץ עליו בכדי לצאת לדרך עם תכנית הניווט.

תיתדלקת? הקפד לעדכן את הנתונים במסד המשותף על ידי לחיצה כפתור עדכון . חשוב לעשות את זה קרוב לעמדת תידלוק, כי המיקום שלך תעדכן את המיקום של עמדה על המפה. ייתכן שיופיעו שני סמלים של תחנת אל המפה (זה גם באג, תהפכו את הטלפון, וסמל מיותר ייעלם).

English Русский עברית

Где заправиться газом?

Загрузить

Если вы, как и я, ездите по Израилю на машине, переведенной на газ, то наверняка страдаете от неизвестности, где есть поблизости станция заправки газом. Эта аппликация найдет вам ближайшую станцию и отправит вас туда с помощью вашей любимой навигационной программы.

Аппликация интерактивна. Если вы нашли станцию, не обозначенную в ней, добавьте ее, пожалуйста, чтобы другие пользователи смогли ее тоже найти. Рекомендуйте аппликацию друзьям, чем больше пользователей будут обновлять данные, тем точнее она будет.

Аппликация абсолютно бесплатна, поэтому ее нет на GooglePlay, за который разработчику (мне) надо заплатить. Аппликация использует GoogleMaps для отображения карты, поэтому GoogleMaps тоже должен быть установлен.

При первом запуске программа попросит вас проидентифицировать себя с помощью Google. Это необходимо для использования общей базы данных. Данные о станциях и карты кешируются и, в принципе, возможно ее использование даже без интернета, если эта информация уже загружена.

Аппликация попросит разрешить также доступ на диск, это необходимо для скачивания новых версий, если будут. В этом случае, программа скажет, что обнаружена новая версия, и предложит ее скачать.

Ну и конечно, доступ на определение вашего местоположения. Вы же хотите найти ближайшую к вам станцию !

После подтверждения всех прав, аппликацию надо перезапустить, это баг и я починю его после, он проявляется только при первом запуске и не слишком мешает. Аппликация пока не поддерживает часы работы станций - это в планах разработки. Да, есть немало газовых заправок, не работающих круглые сутки.

Выберите желаемую станцию на отображенной карте, появится информационное окно с последними известными данными. Нажмите на него и отправьтесь туда с помощью навигационной программы.

Заправились? Обязательно обновите данные в общей базе данных, нажав кнопку עדכון . Важно сделать это рядом с колонкой, потому что ваши координаты уточнят местоположение колонки на карте. При этом может появиться два значка станции на карте (это тоже баг, поверните телефон, лишняя исчезнет).

English Русский עברית

Where to fill up with gas?

Download

If you, like me, drive across Israel by car converted to gas, you probably suffer from uncertainty, where there is a nearby gas filling station. This application will help you to find nearest to you station and direct you there using your favorite navigation software.

The application is interactive. If you find a station that is not exist in it, then add it, please, so other users can find it too. Please recommend the application to friends; the more users will update the data, the more accurate it will be.

The application is free, therefore it's not on GooglePlay, for which the developer (me) have to pay. Application uses GoogleMaps to display maps, so GoogleMaps must be installed also.

When you start the program for first time, it will ask you to identify yourself using Google. It is necessary to use a shared database. The information about the stations and maps are cached and, in principle, it is possible to use application without the Internet, if this information is already loaded.

Application will ask you to allow access to the disk, it is necessary to download new versions, if they will. In this case, the program will tell you that a new version is detected, and offer it for download.

And of course, permit the access to your location. You want to find the nearest station to you!

After confirming all the permissions, the applications need to be restarted. It is a bug and I'll fix it later; it occurs only on the first run and did not interfere too much. Application does not support working hours of the stations - it is in the plans of development. Yes, there are many gas stations are not running around the clock.

Select the desired station on the displayed map, you will see a message box with the latest known data. Click on it and go back with the navigation program.

Refueled? Be sure to update the data in the common database by clicking עדכון . It is important to make it close to the pump, because your position will accurate the location of pump on the map. The duplicate station icon could appear on the map (this is also a bug, flip the phone, the duplicate will disappear).


Oleg Volkov ICQ:52111575 Skype:voleg4u